Podmienky ochrany osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sme spoločnosť Atelier Esthétique s.r.o., so sídlom Veterná 8760/43, 91701 Trnava, IČO 51 354 365, DIČ 2120703783, IČ DPH SK2120703783, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka č. 41700/T, e-mail eshop@atelieresthetique.sk, telefónne číslo 0915/260218,

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach eshop.atelieresthetique.sk (ďalej len „E-shop).

Pri poskytovaní predaja tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje. Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite. Sú to osobné údaje v rozsahu: Titul, meno, priezvisko, Vaša adresa, emailová adresa, telefonický kontakt.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť Atelier Esthétique s.r.o., so sídlom Veterná 8760/43, 91701 Trnava, IČO 51 354 365, DIČ 2120703783, IČ DPH SK2120703783, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka č. 41700/T, (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa:           Atelier Esthétique s.r.o., so sídlom Veterná 8760/43, 91701 Trnava

email:             eshop@atelieresthetique.sk

telefón:           0915/260218

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nemá zákonnú povinnosť vymenovať zodpovednú osobu a preto nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti so záujmom o naše produkty, služby a ich kúpu, resp. uzavretie zmluvy o kúpe tovaru. (napr. v rámci objednávky z e-shopu, registrácia, a pod.).

Ide o osobné údaje všeobecnej kategórie - najmä identifikačné a kontaktné údaje.

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (Titul, meno, priezvisko, Vaša adresa, emailová adresa, telefonický kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

Osobné údaje na tieto účely sú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie ďalších právnych povinností vyplývajúcich zo zákona a / alebo zo zmluvného vzťahu (ide napr. o daňovú evidenciu, fakturáciu, premlčaciu lehotu, a pod.).

Registrácia do zákazníckeho účtu

K plnému využitiu služieb zákazníckeho systému je potrebné sa zaregistrovať. K tomuto účelu spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • Meno, priezvisko,
 • Kontaktná a / alebo doručovacia adresa,
 • E-mail,
 • Telefón,

V prípade, že zrušíte svoj zákaznícky účet, budú Vaše osobné údaje spracovávané ešte po dobu nevyhnutne nutnú na splnenie ďalších právnych povinností.

Ďalšie údaje (napr. návšteva webu-cookies)

Osobné údaje, ktoré od Vás získame tým, že navštívite našu stránku. Ide o:

 • IP adresa,
 • súbory cookies (v prípade online služieb),
 • záznamy o správaní na internetových stránkach
 • prípadne iný online identifikátor

Viac informácií ohľadom cookies nájdete nižšie v tomto dokumente.

Cookies

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenia jednotlivých užívateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Súbory cookies nám napr. umožňujú užívateľa rozpoznať ako existujúceho používateľa (napr. pri prihlasovaní do jeho e-mailového účtu, pri autorizácii platby, atď.) alebo prispôsobiť webové stránky užívateľským preferenciám.

Typy používaných cookies sú nasledovné:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Vy ako užívateľ máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť náš určitý produkt. Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov. Ak nechcete tieto cookies ukladať, je možné ich používanie zablokovať.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Forma spracovania a prístupy k osobným údajom

Pre zabezpečenie Vašich osobných údajov sa prijali vhodné organizačné a technické zabezpečenia vychádzajúce z GDPR vrátane riadenia prístupov k osobným údajom. Vaše osobné údaje budú uchovávané tak elektronicky ako aj písomne. Dáta v elektronickej podobe sú ukladané na zdieľané disky v datacentre našej spoločnosti. Prístupy k osobným údajom na zdieľané disky majú len zamestnanci spoločnosti, pričom sú ďalej obmedzené a riadené.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, a to konkrétne:

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru a realizácii platieb (Slovenská pošta, PPL SK, DHL)
 • zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu
 • zaisťujúci služby daňové, účtovné, a pod.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte nasledujúce práva:

 • Právo na informáciu o spracovaní osobných údajov,
 • Právo na prístup k osobným údajom,
 • Právo na editáciu osobných údajov,
 • Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť "zabudnutý") v prípadoch, keď pominul účel / lehota spracovania osobných údajov,
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • Právo požadovať prenesenie osobných údajov,
 • Právo namietať alebo sťažovať sa proti spracovaniu osobných údajov v určitých prípadoch,
 • Právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (na marketingové účely) kedykoľvek odvolať,
 • Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov na posta@uoou.cz v prípade, že budete mať podozrenie na nezákonné spracovanie Vašich osobných údajov.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese eshop@atelieresthetique.sk, alebo zavolajte na tel. č. 0915/260218.

 

Účinné od 21.02.2023